مشاعات 1397/3/8 9:55:16

مواردی که می توان در مشاعات انجام داد.

  • سقف
  • دیوار
  • پنجره
  • درب ورودی
  • کف
  • برق و روشنائی